strawberry.

53 teksty – auto­rem jest straw­berry..

Jak mam zro­zumieć ciebie, sko­ro nie ro­zumiem na­wet siebie...? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 maja 2011, 23:17

Krok za kro­kiem, godzi­na za godziną aż po wieczność. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 grudnia 2010, 23:02

Nie jes­teś wart moich łez, a jed­nak płaczę. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 17 października 2010, 14:21

Jes­tem człowiekiem. Tyl­ko i aż. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 lipca 2010, 15:15

Kiedy jes­teśmy dziećmi, rodzi­ce są dla nas niczym Bóg, dos­ko­nali w swoim niedościg­nionym auto­ryte­cie. Z biegiem lat oka­zuje się, że jed­nak to tyl­ko ludzie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 maja 2010, 17:59

Jes­tem, ale wo­lałabym nie być. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 kwietnia 2010, 18:40

To jest trud­ne. Pow­tarzam so­bie, że to już nie mój prob­lem, że Ty już nie jes­teś mój. Nie po­win­nam tak mówić, bo to brzmi tak, jak­byś kiedyś był mój. Ale prze­cież nigdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 kwietnia 2010, 19:30

Wyszedłeś.
A nasz pies tu zos­tał i cze­ka. Mer­da z nadzieją ogo­nem za każdym ra­zem, gdy ot­wierają się drzwi. Na podłodze w naszej sy­pial­ni leżą Two­je ub­ra­nia. Jeszcze przy śniada­niu kłóci­liśmy się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 kwietnia 2010, 18:46

Nie te­raz. Nie nig­dy. Nie zawsze. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 5 kwietnia 2010, 19:30

Kiedy wsta­niesz ra­no, po­wiedz so­bie:" To będzie dob­ry dzień. Bo ja te­go chcę. " 

myśl
zebrała 42 fiszki • 31 marca 2010, 19:30
strawberry.

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność