strawberry., strona 3

53 teksty – auto­rem jest straw­berry..

I nag­le nas­tała ta­ka cisza, że było wy­raźnie słychać odgłos jej spa­dających łez. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 lutego 2010, 16:39

Naj­pierw nieśmiałe spoj­rze­nie, po­tem de­likat­ny uśmiech, nagłe przys­pie­sze­nie ak­cji ser­ca, aby na końcu oka­zało się, że macha do dziew­czy­ny za Tobą. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 lutego 2010, 17:57

Be­cause the­re is al­ways so­mething on the other hand.

Bo zaw­sze jest coś z dru­giej strony.

Be­cause the­re is al­ways so­me 'on the other hand'.

Bo zaw­sze jest ja­kieś "ale z dru­giej strony". 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 lutego 2010, 11:53

Życie - tyl­ko od nas za­leży, czy będzie to nic nie war­ta se­kun­da, czy dro­gocen­na godzina. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 lutego 2010, 20:09

Mój krzyk prze­bił na wskroś głuchą ciszę, gdy wy­rywałam włosy swo­jej wyob­raźni... Krew roz­bryz­gała się na ścianach niereal­ne­go świata, w którym się znaj­do­wałam... Zginęła mo­ja miłość. Zginęłam ja. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 lutego 2010, 19:39

- Wiesz, są w moim życiu ludzie, którzy są mi całko­wicie obojętni. I ty jes­teś jed­nym z nich. - po­wie­działa i odeszła ciągnąc za sobą na sznur­ku je­go serce. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 stycznia 2010, 21:09

Czy to możli­we, że miłość nie jest dla mnie...? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 grudnia 2009, 12:42

Ty­lu ludzi dookoła, a żad­ne­go człowieka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 grudnia 2009, 19:00

Nie ba­wię się już w miłość. Jest moc­no przereklamowana. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 listopada 2009, 17:06

A po­wie­dzcie mi... Czym jest miłość? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 listopada 2009, 19:56
strawberry.

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność