strawberry., teksty z sierpnia 2009 roku

18 tekstów z sier­pnia 2009 ro­ku – auto­rem jest straw­berry..

Słowo na k... nie zaw­sze oz­nacza to sa­mo. Wys­tar­czy za­pytać zakochanego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2009, 00:07

Ludzie nie zaw­sze są uczci­wi, więc le­piej zakładać, że nie są, niż po­tem cierpieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 sierpnia 2009, 00:14

Chy­ba się zgu­biłam i nie mogę zna­leźć wyjścia z te­go la­biryn­tu życia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 sierpnia 2009, 00:29

Nie py­taj mnie, gdzie jest słońce, gdy nie ma go na niebie. Po­wiem nie wiem, choć wiem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 sierpnia 2009, 00:01

Czy jest na świecie ktoś, kto nie chce być kocha­ny? Nie? Też tak myślę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 sierpnia 2009, 00:02

Jeżeli zgasnę na dob­re już tu­taj na Ziemi, czy doczłapię się na czwo­rakach do Nieba?... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 sierpnia 2009, 16:55

KO­LORY - jaką rolę od­gry­wają w naszym życiu? Niektórzy prze­cież w ogóle ich nie widzą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 sierpnia 2009, 00:02

Jak przy­jaźń jest rzeczą kruchą i na­tury tak de­likat­nej, że zbić na drob­ne ka­wałki i spłoszyć ją mogą in­ne tak błahe sprawy? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2009, 00:12

Idąc po naj­mniej­szej li­nii opo­ru zos­ta­wiam za­pom­nieniu tam­te życie, tam­ten świat i choć os­try ból przeszy­wa ser­ce, to poczuję go tyl­ko raz... i już nig­dy więcej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 sierpnia 2009, 00:09

Chcę zno­wu być dziec­kiem. Zacho­wywać się jak dziec­ko. Czuć i przeżywać tak jak dziecko.
Dziec­ko - oto nadchodzę! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 sierpnia 2009, 00:04
strawberry.

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność