strawberry., teksty z marca 2010 roku

7 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest straw­berry..

Kiedy wsta­niesz ra­no, po­wiedz so­bie:" To będzie dob­ry dzień. Bo ja te­go chcę. " 

myśl
zebrała 42 fiszki • 31 marca 2010, 19:30

Urodzi­ny są cieka­wym świętem. Cie­szy­my się z te­go, że jes­teśmy krok bliżej do śmierci. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 marca 2010, 18:17

To życie jest nap­rawdę jest śmieszne.
Ludzie nakładają na siebie ty­le obo­wiązków, te wszys­tkie kon­we­nan­se, us­ta­lanie na­kazów i za­kazów. Naj­pierw po­winieneś zro­bić to, po­tem to, a jak zro­bisz to, to może będziesz mógł zro­bić to, co chcesz, ale le­piej nie teraz.
Tak, to życie jest nap­rawdę śmie­szne, bo brak w nim cza­su na praw­dzi­we życie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 marca 2010, 20:39

Ludzie nie pot­ra­fią się cie­szyć te­raźniej­szością, małymi rzecza­mi, zwykłymi błahos­tka­mi. Pat­rząc przed siebie nie widzą nieba nad sobą i ziemi pod sobą. Uważają, że po­wiet­rze, słońce i księżyc, drze­wa na­leżą im się. Nie dos­trze­gają, że to wszys­tko zos­tało nam tyl­ko pożyczo­ne, da­rowa­ne...
O tym właśnie myślę pat­rząc na Wisłę o wschodzie słońca. Myślę o tym, że to wszys­tko ma­my prze­cież tyl­ko na chwilę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 marca 2010, 20:32

Niena­widzę te­go życia, ale może następne przy­pad­nie mi do gustu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 marca 2010, 20:25

I nie wie­działam, co ze mną będzie, gdy w twoich oczach zo­baczyłam śmierć. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 marca 2010, 16:52

Efek­ty pra­cy nad sa­mym sobą cieszą najbardziej. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 marca 2010, 18:42
strawberry.

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność